• You Are Here
mügüş
Yönetici
( Yönetici )
Gönderiler:3250
Karma: 15

İzmir / Uzundere Toplu Konut Projesi - Çed Raporu

#381 4 yıl, 6 ay önce
Çed raporu için örnek olması açısından "İzmir / Uzundere Toplu Konut Projesi - Çed Raporu"na bu eke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ekler:
  • Dosya Ekle Bu ek ziyaretçiler için gizlidir. Görmek için lütfen giriş yapın ya da kayıt olun.
ŞehirPlanlama.Org
Son Düzenleme: 2 yıl, 11 ay önce Düzenleyen MasterPlanlama.

mügüş
Yönetici
( Yönetici )
Gönderiler:3250
Karma: 15

Cvp: İzmir / Uzundere Toplu Konut Projesi - Çed Raporu

#382 4 yıl, 6 ay önce
İçindekiler

BÖLÜM 1 PROJENİN TANIMI AMACI

1.1. Projenin tanımı, hizmet amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle ilişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği Projenin yatırım veişletme Süresi, Proje Alanının Tanıtımı, Koordinatları
1.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (bütün idari sosyal ünitelerin,Teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içerisindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan kullanımları, binaların kat adetleri ve yükseklikleri v.b.)
1.3. Proje için Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatifleri
1.4. Fayda Maliyet Analizi
1.5. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri
1.5.1. Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (detay görünüşleri, kesitler v.b.)
1.5.2. İnşaat Aşamasının Etapları
1.6. Projeye ilişkin Politik, Yasal ve idari Çerçeve
1.6.1. Projeye ilişkin izin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler)
1.6.2. Proje ile ilgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan ve işlemlerin Kısaca Açıklanması, Zamanlama Tablosu
1.6.3. Projeye ilişkin Finans Kaynakları

BÖLÜM 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
2.1. Proje Alanının ve Alternatiflerin Tanıtımı, Proje Alanının, Lejand ve Plan Notlarında Yer aldığı Onanlı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Proje Alanı ve Yakın Çevresinin 1/25000
Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerinde Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Turizm Yerleşimlerinin Gösterimi Bağlantı Yolları, Mesafelerin Belirlenmesi. Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Proje Sahası
ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım Sanayi ve Koruma Alanlarının Yerleşimlerin, Sağlık Koruma Bandı’nın Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Alanın/Yakın
Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması
2.2. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Özel Statülü Alanlar (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal Sit Alanı, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı v.b.) Proje Alanına Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Krokiler ile Gösterimi
2.3 Proje Alanının Mülkiyetine Ait Bilgiler

BÖLÜM 3 PROJE YER VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Proje Alanı Etki Alanındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü
3.2. Tarım Alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları)
3.3. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri ( Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Deprem, Sel Riski, Benzersiz Oluşumlar vb.) Projeyi Etkileyebilecek Aktif Fayların Sismik/Jeofizik Çalışmalarla Belirlenmesi, 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu
3.4. Taban Suyu Seviyeleri, Zemin Akışkanlıı ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
3.5. Proje Alanında Yaıa Balı Takın, Sel, Göllenme ve Yeraltı suyu Baskın Riski,
3.6. Meteorolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları
3.7. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/25000 Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi
3.8. Projenin inşaatı ve işletme Aamasında Gerekli Su Miktarı, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Proje Alanına Açılmı ve Açılacak Olan Kuyularla ilgili Bilgi Verilmesi
3.9. Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna, Yaşam Alanları (Red Data Book Kategorileri, türler, endemic özellikle local endemic bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına Alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye dümüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, arazi ve literature çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, av hayvanlarının adları ve popülasyonları) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde Gösterilmesi, Bern Sözleşmesine ve IUCN 2002-2003 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları Çerçevesinde Amfibi, Sürüngen, Kuş ve Memeli Türlerinin Sınıflandırılması
3.10. Proje Alanı ve Çevresindeki Orman Alanları, En Yakın Orman Alanına Olan Uzaklığı

BÖLÜM 4 PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
4.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak işler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum V.b.Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar için Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler
4.2. Projenin inşaatı ve işletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri
4.3. Projenin inşaatı ve işletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi, (evsel nitelikli atıksu bakım-onarım ve iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar v.b.)Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri
4.4. Projenin, Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkileri (mevcut ve planlanan kullanımı), proje alanına mesafeleri, debileri ve alınacak önlemler,
4.5. Projenin inşaatı ve Aşamasında Oluşacak Toz (toz yayma işlemleri, toz miktarı, hesaplama yöntemi v.b.)
4.6. İinşaat ve işletme Aşamasında Oluşabilecek Gürültü Kaynakları, Vibrasyon ve Alınacak Önlemler
4.7. Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yeraltı suyu Baskınını Önleme ve Drenaj ile ilgili işlemler
4.8. Projenin Etki Alanı içindeki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
4.9 Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri
4.10. Projenin Orman Alanlarına Olumsuz Etkileri, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler,
4.11. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler
4.12. Nüfus Hareketleri (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler, göç hareketi)
4.13. Tehlikeli Durumlar için Acil Eylem Planı ( yangın, kaza, v.b. için alınacak önlemler, gerekli müdahale ekipmanları), ilk Yardım imkanlar
4.14. Diğer Faaliyetler

BÖLÜM 5 HALKIN KATILIMI
5.1. Projeden Etkilenecek Yöre Halkının Tanıtımı
5.1.1. Halkın ÇED Sürecine Katılımı için Kullanılan Yöntemler
5.1.2. Halkın Projeye ilişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Konu ile ilgili Değerlendirmeler
5.2. Görüşlerine Bavurulan Diğer Proje ilgili Tarafları ve Görüş/Önerileri ve Konu le lgili Değerlendirmeler

BÖLÜM 6 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN ÖZET
6.1. Proje Konusu, Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan içerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge, ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve
Gereklilikleri, Projenin Fiziksel Özelliklerinin, inşaat ve işletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli
Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ıık, ısı, radyasyon v.b.)

KAYNAKLAR
EKLER
RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI
ŞehirPlanlama.Org
Son Düzenleme: 4 yıl, 6 ay önce Düzenleyen mügüş.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.40 saniyeBURADAYIZ..!

Kentsel Dönüşüm Planlama.Org SPK Gayrimenkul Değerleme GeNcDiNaMiK.com

Anket

3. Köprü hakkında ne düşünüyorsunuz?